Alban- og Sergijsamfundet
Billede fra Alban- og Sergijsamfundets største årlige arrangement,Den økumeniske Kirkevandring i København, her fra 2017, efter afslutningen i Svenska Gustafskyrken.
Velkommen til vores hjemmeside

Hjemmesiden er flyttet til en ny website som har adressen: www.albanogsergij.dk


Kirkevandring 2021

LIVESTREAMET ØKUMENISK GUDSTJENESTE

TORSDAG D. 21. JANUAR 2021 kl. 19.00

under temaet for den økumeniske bedeuge for kristen enhed 2021: ”Bliv i min kærlighed, og I skal bære megen frugt” (jfr. Johannesevangeliet kap. 15, vers 5-9).


Så I annoncen i Kristeligt Dagblad i fredags og/eller lørdags? Af indlysende grunde kan Kirkevandringen ikke gennemføres som vanligt i den økumeniske bedeuge for kristen enhed i år; derfor holdes i stedet en ØKUMENISK GUDSTJENESTE på Kirkevandringens plads. Gudstjenesten livestreames fra den katolske Sankt Ansgar Kirke i  København torsdag d. 21. januar kl. 19.00 og holdes i fællesskab af præster fra Kirkevandringskirkerne samt formanden for Alban- og Sergijsamfundet, Nete Ertner Rasmussen, der også prædiker.

 

NB! Der er KUN fysisk adgang til kirken for de medvirkende – altså ingen menighed, desværre. Til gengæld kan alle, der har lyst, følge med via livestream. Så  hvem ved, måske bliver vi lige så mange som vi plejer at være til Kirkevandringen?

 

Linket til gudstjenesten finder I ved at gå ind på www.katolsk.dk og trykke på ”videogudstjenster fra Skt. Ansgars Domkirke” ovre til højre.

 

Vel mødt – nu på nettet!Foredragsaften d.13. maj er aflyst pga. coronasituationen.

Vi forventer at det oprindeligt planlagte program vil kunne opleves ved foreningens årsmøde d. 25. november 2020. Mere om det senere.

Oprindeligt program for d. 13. maj kl. 19:30 2020:
Professor Christian Gottlieb ( læs mere )holder foredrag om den folkekære russiske helgen Serafim af Sarov (1754-1833). Nærmere oplysninger følger.

Kirkevandringen 2020

Årets kirkevandring blev afholdt torsdag den 23. januar og samlede traditionen tro i hundredvis af deltagere, som i fire grupper på skift besøgte hver fem af de seks kirker, som deltager i Den Økumeniske Kirkevandring. Vi begyndte traditionen tro i Skt. Pauls Kirke i Nyboder (Fokekirken) og sluttede i Svenska Gustafskyrkan (svensk luthersk). Ind imellem gik holdene på skift til Skt. Aleksander Nevskij Kirke (ortodoks), Skt. Ansgars Kirke (katolsk), Jerusalemskirken (metodistisk) og St Alban's Church (anglikansk). Det er hvert år noget af et puslespil som skal til for at få tingene til at klappe som de skal. En tidsforskydning i programmet betød desværre at én af grupperne måtte undvære besøget i Jerusalemskirken, men vi nåede alle i god ro og orden frem til Gustafskyrkan, hvor vi havde den afsluttende andagt med efterfølgende kaffe og svenske "kanelbullar". Her blev årets kirkevandringskollekt også indsamlet. Kollekten gik efter aftale til Open Doors Danmarks arbejde for forfulgte kristne. Open Doors Danmark har skrevet en stor tak for de godt 6.000 kr., som blev sendt til dem efter indsamlingen. 
Næste års kirkevandring afholdes torsdag den 21. januar 2021.

Årsmødet 2019

Referat fra ÅRSMØDE i Alban- og Sergijsamfundet

onsdag den 27. november 2019 kl. 19.30
Mødet afholdtes i Ansgarsalen, Bredgade 69 A.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kirsten Kjærgaard – som blev enstemmigt valgt.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og at ingen har gjort indsigelser
mod den udsendte dagsorden; den regnes således for godkendt.
3. Formandens beretning
Da formanden var forhindret, blev hendes skriftlige beretning læst op af sekretæren – se vedlagte bilag 1.
4. Vedtægtsændring
Bestyrelsen havde foreslået, at følgende tilføjes i §5: Foreningen tegnes af formand og sekretær i
fællesskab. De kan også give prokura til andre i bestyrelsen – og at i samme § ”to suppleanter” ændres
til ”1-2 suppleanter”. Herefter vil §5 i givet fald lyde:
§  5  Ved årsmødet vælges bestyrelsen, der består af 6-8 medlemmer. De vælges for 3 år ad gangen og afgår årligt 2
eller 3 efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Foreningen tegnes af formand og sekretær i fællesskab. De kan også give prokura til andre i bestyrelsen. Der sker
nyvalg af 1-2 suppleanter og 1 revisor hvert år ved årsmødet. Også de kan genvælges. Bestyrelsen kan til enhver tid
knytte til sig op til tre kommitterede medlemmer, som repræsenterer kirkevandringen.
Begge forslag til ændringer blev vedtaget.
5. Valg
Valg til bestyrelsen. Valgperioden er 3 år. På valg i år var Nete Ertner Rasmussen, Dorte Kobbeltvedt
Madsen og Palle Thordal. Alle tre var villige til genvalg.
Alle tre blev genvalgt.
Valg af to suppleanter/1-2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. Georg Schischko, der blev valgt som
suppleant på Årsmødet 2018, indtrådte i forbindelse med bestyrelsesmedlem Ole Andreas Dahls død
d. 31. januar i år som regulært medlem og sidder frem til Årsmødet 2020. Som ny suppleant havde
foreslået bestyrelsen Knud Larn.
Knud Larn blev valgt.
Valg af revisor. Valgperioden er 1 år. Den nuværende revisor, Karen Marie Tolsgaard, var ikke villig
til genvalg.
Kirsten Kjærgaard meldte sig og blev enstemmigt valgt.
Årsmødet takker Karen Marie for hendes mangeårige virke som revisor!

6. Regnskab
Det reviderede regnskab blev udleveret og gennemgået – se vedlagte bilag 2.
Årets regnskab bærer præg af den lange periode, hvor Danske Bank havde lukket for adgangen til vores
konto, efter at Ole Andreas Dahl, vores tidligere kasserer, døde i januar. Men kontoen er nu genåbnet,
regnskabet er ført ajour, og alt forløber fint.
Heller ikke i år er der blevet betalt for abonnementerne på Sobornost, da udgiverne i England er endog
meget langsommelige med at opkræve os. I lighed med sidste år ønsker Årsmødet, at denne udestående
gæld til Sobornost fremgår tydeligt af regnskabet, evt. som en note.
Desuden blev det kort debatteret, hvorfor vores regnskabsår løber fra april til marts, og om det ville være
mere hensigtsmæssigt med fx. kalenderåret. Årsmødet opfordrer bestyrelsen til at se på, hvad der er
formålstjenligt.
Herefter blev regnskabet godkendt.
7. Kontingent
Da Årsmødet 2018 besluttede en kontingentforhøjelse til kr. 150,- for enkeltpersoner og kr. 200,- for
ægtepar, havde bestyrelsen ikke foreslået nogen ændringer i år. Sobornost koster fortsat kr. 250,- om
året.
Årsmødet tilsluttede sig.
8. Eventuelt
Sekretæren orienterede om de drøftelser, der har været omkring den kollekt, der optages i forbindelse
med årlige Kirkevandring: Kollekten plejer at gå til Alban- og Sergijsamfundets arbejde – hvor netop
Kirkevandringen er en stor post. Men på planlægningsmødet med præsterne fra de medvirkende kirker
blev det besluttet, at kollekten i 2020 går til et diakonalt formål, og at de medvirkende kirker i stedet
betaler hvert et beløb direkte til Alban- og Sergijsamfundet til dækning af udgifterne i forbindelse med
Kirkevandringen; kr. 1000,- fra hver kirke blev foreslået som vejledende beløb, da det så vil komme til at
svare nogenlunde til den størrelse, som kollekten almindeligvis har. Hvis det fungerer, kan ordningen evt.
gøres permanent; så kunne det være den kirke, hvis tur det er til at stille med årets prædikant, der også
valgte modtageren af årets kollekt.

Efter Årsmødet holdt kantor Kim Thinggaard foredrag om ”Gregoriansk sang og benediktinsk teologi”
– et interessant foredrag, der affødte mange spørgsmål og en god debat.

Herefter konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med Nete Ertner Rasmussen som formand, Mette
Ladefoged som næstformand/sekretær og Henrik Ertner Rasmussen som kasserer.


Tidligere foredragsaften, den 18. september

Billede af byzantinske neumer (nodeskrift)

Musikken som vej til bøn i øst- og vestkirken

v/ Jette Thomsen

Tak til Jette Thomsen for et spændende foredrag med musikeksempler, der fremhævede både forskelle og ligheder mellem kirkemusikken i øst og i vest - og som også gav eksempler fra jødisk synagogetradition, der var forudsætningen for tilblivelsen af den kristne liturgiske musiktradition.


Tidligere foredragsaften, maj 2019

Ikonen her forestiller Jesus da han prædiker i synagogen i Nazareth

Tak for en god foredragsaften onsdag den 15. maj 2019 med emnet ”Det gamle Testamente i den ortodokse kirkes forkyndelse og liturgiske liv” v/fader Mihai Hornicar, rumænsk ortodoks præst på Sjælland, der med sit kendskab til Salmernes Bogs hebraiske grundtekst og deres oversættelse til græsk gav os en grunding indføring i de kongelige tidebønner og deres betydning i den ortodokse liturgi. Inkarnationens mysterium som centralt for tolkningen af de gammeltestamentlige salmer i juledagenes tidebønner var en øjenåbner!

 

 


 

 


 Den københavnske økumeniske kirkevandring

Næste kirkevandring: Torsdag den 23. januar 2020.

Vi begynder traditionen tro kl. 18.30 i Skt. Pauls Kirke.

Det bliver nr. 66 i den historiske række! 


Kirkevandringen dette år fandt sted  den 17. januar     


Kirkevandringen 2019 samlede lidt færre deltagere end den året før, hvilket måske kan skyldes vejrliget. Det sædvanlige mønster blev fulgt, dvs. vi begyndte i Skt. Pauls Kirke kl. 18.30, hvorefter de fire forskellige hold gik videre på deres respektive ruter rundt til de forskellige kirker i Frederiksstaden. Hele kirkevandringen er konciperet som en gudstjeneste, hvor vi får "smagsprøver" på de forskellige kirkers liturgiske særpræg, dvs. Den Danske Folkekirkes, Metodistkirkens, Den Ortodokse Kirkes, Den Katolske Kirkes, Den Anglikanske Kirkes samt til slut Den Svenske Kirkes, hvor der efter den korte gudstjeneste med prædiken ventede kaffe med svenske kanelsnegle, 'kanelbullar'. Vi forventer at følge samme mønster ved næste kirkevandring.Velkommen til vores hjemmeside


Medlemsmødet torsdag den 14. marts 2019

Foredragsaftenen 

Torsdag den 14. marts  

blev afholdt i Svenska Gustafskyrkan

Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København Ø

 Aftenens foredragsholder var

Thomas Stoor

præst ved Svenska Gustafskyrkan

Aftenens emne var

”Den hellige Birgitta af Vadstena

– pilgrim og profet”

Birgitta Birgersdatter – Nordens eneste  ordensgrund-lægger og en af Europas  skytshelgener – var en aktiv og  handlekraftig borgfrue, hustru, mor til otte  børn og rådgiver for det svenske kongepar. Samtidig var hun  et menneske som fandt tid til bøn  og stilhed midt i travlheden, og som  valfartede til hellige steder for at komme  nærmere Gud. Fra hun var barn, modtog  hun åbenbaringer af Kristus og Jomfru  Maria.Hvad er Kirkevandringen?

Alban- og Sergijsamfundet arrangerer hvert år i januar måned en økumenisk kirkevandring i Frederiksstaden i København. Denne kirkevandring foregår torsdag aften i Bedeugen for Kirkens Enhed, der omfatter dagene 18.-25. januar - om nødvendigt begyndende aftenen før den 18. Et udvalg bestående af præster fra de deltagende kirker står for den liturgiske  tilrettelæggelse. 

Til og med 2015 har vandringen startet i Skt. Pauls Kirke og fulgt ruten: Jerusalemskirken, Skt. Alexander Nevskij kirke, Skt. Ansgar kirke, Skt. Albans Church og som sidste station Svenska Gustafskyrkan. Hele vandringen er en lang gudstjeneste med indslag fra de forskellige kirkers liturgiske skatte. 

Det store antal deltagere har betydet at nogle ikke har kunnet komme ind i de mindre kirker. Fra 2016 har vi organiseret det lidt anderledes for at undgå at nogen går forgæves.

Begyndelsen på kirkevandringen foregår i Skt. Pauls Kirke, hvor alle deltagere samles. I forbindelse med uddelingen af programmer bliver deltagerne fordelt på fire hold efter farven på programhæftet. De fire hold følger lidt forskellige ruter. Hvert hold vil have en korsbærer som vil vise vejen. Alle når til sidst frem til Svenska Gustafskyrkan, hvor kirkevandringens prædiken afholdes med en specielt indbudt prædikant.


Samfundets årsmøde


Alban og Sergijsamfundets seneste årsmøde afholdtes  onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30 i Ansgarsalen, Bredgade 69 A, København K. 

Ved mødet blev Nete Ertner Rasmussen genvalgt som formand, og Henrik Ertner Rasmussen, hidtidig 1. suppleant, blev indvalgt som fuldbyrdigt medlem af bestyrelsen og valgt som ny kasserer. Mette Ladefoged fortsætter som sekretær. Regnskabet for regnskabsåret 2017-18 blev godkendt. 

Efter det ordinære møde var der foredrag ved Samuel Rubenson, professor i kirkehistorie i Lund, med titlen

”Ørkenfædrenes Tankesprog”

Foredraget tog udgangspunkt i et igangværende projekt med at oversætte ørkenfædrenes skrifter til moderne svensk.


Årsmødet i 2017 blev afholdt onsdag den 22. november. Formandsberetningen og årsregnskabet blev godkendt, og de bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev genvalgt. Efter generalforsamlingen talte Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center, over emnet "Taler Gud dansk? Møder med migranter og deres menigheder i Danmark". Birthe fortalte levende om hvordan kristne migranter beriger dansk kirkeliv og gav mange eksempler på både menigheder og enkeltpersoner der illustrerer dette. 


Bøn af Sergius Bulgakov (th. i billedet)

O Jesus Kristus
vor Herre og Frelser,
Du har lovet at være med os altid.
Du tilbyder alle kristne
at komme til Dig og tage del i Dit hellige legeme og blod.
Men gennem vore synder er vi splittede
og vi har ikke styrke til sammen
at tage del i Din hellige nadver.
Vi bekender denne vor synd 
og vi beder Dig, tilgiv os 
og hjælp os til at tjene genforeningens veje 
i overensstemmelse med Din vilje.
Få vore hjerter til at flamme med ilden af Din Hellige Ånd,
Giv os visdommens og troens ånd, modets og tålmodighedens, ydmyghedens og fasthedens, 
kærlighedens og angergivenhedens ånd,
Gennem den hellige Guds Moders forbøn, 
St Alban og St Sergius's
og alle helgeners forbøn. 

Amen.

Hvad er Alban og Sergijsamfundet?

Samfundet er en gren af Fellowship of St Alban and St Sergius der blev stiftet i England i 1928, grundlæggende inspireret af dialogen mellem præster og lægfolk fra den anglikanske kirke og den russisk-ortodokse kirke. Den danske gren blev stiftet i 1948 af provst Svend Borregaard (1911-1974) og som Samfundets første formand fostrede han også ideen til kirkevandringen. (Se billedet til højre).

I

Skt. Pauls Kirke 2012

Billedet er taget i 2012 efter at hold 2 har forladt kirkerummet. 1. september 2014 tiltrådte forfatter og debattør Kathrine Lilleør som ny sognepræst ved den ellers lukningstruede Sankt Pauls Kirke i Nyboder. Kirkevandringen starter i denne kirke, fordi den er stor nok til at rumme begge hold. Alle er derfor samlet her ved kirkevandringens begyndelse og i Svenska Gustafskyrkan ved dens slutning da denne kirke også kan rumme alle deltagerne.

Udenfor (2010)

Her venter hold 2 på at komme frem til Jerusalemskirken, mens hold 1 er på vej videre til Skt. Alexander Nevsky Kirke.


Jerusalemskirken

Jerusalemskirken tilhører Metodistkirken i Danmark. Metodisterne er kendt for en moderne og livlig musikstil i deres gudstjeneste. Metodistkirken udsprang af en vækkelsesbevægelse i den anglikanske kirke i slutningen af det 18. århundrede. Præsten John Wesley var en af de mest markante ledere i bevægelsen, som efterhånden resulterede i en ny kirkedannelse.


Skt. Alexander Nevsky Kirke


Den russiske ortodokse Skt. Alexander Nevsky Kirke åbner i forbindelse med Kirkevandringen sine døre for os alle sammen. Denne kirke har normalt fejret Festen for Herrens Åbanbarelse (Epifani) lige inden Kirkevandringen, som derfor falder på et for kirken meget travlt tidpunkt af året. I den russiske kirke bruges nemlig den julianske kalender, hvor 25. december ifølge den almindeligt brugte, gregorianske, kalender falder den 7. januar, og epifanifesten, der traditionelt ligger den 6. januar, fejres den 19. januar ifølge den gregorianske kalender. 

Den ortodokse kirke opfatter sig, ligesom den katolske, som værende i ubrudt forbindelse med Kristi kirke som han stiftede den med sine apostle efter sin død og opstandelse samt nedsendelsen af Helligånden. I 1054 skete der et skisma, en kirkesplittelse, der førte til at Østkirken med centrum i Konstantinopel blev adskilt fra Vestkirken med centrum i Rom, og sædvanligvis betegnes Østkirken som Den ortodokse Kirke og Vestkirken som Den katolske Kirke.

Der er kun få stole i kirkerummet, derfor står de fleste gudstjenestedeltagere op. Der er mange levende lys og mange ikoner. Liturgien er en vekslen mellem at præsten beder og koret beder. Koret synger a capella, dvs. uden ledsagelse af musikinstrumenter. Der bruges som regel røgelse i forbindelse med liturgien. 

Skt. Ansgars Kirke


Den katolske kirke er også en af de ældre kristne traditioner. Den har sit hovedsæde i Rom. Sankt Ansgars Kirke er siden 1953 domkirke for Den katolske Kirke i Danmark. Kirkens historie går dog tilbage til 1764, hvor det østrigske gesandtskab fik bygget et kapel, hvor der blev afholdt katolske messer inden for Gesandtskabets rammer. Den nuværende bygning blev påbegyndt i 1840, indviet i 1842, og fra 1849, samme år som Grundloven sikrede religionsfriheden, blev den en sognekirke. 


Skt. Albans Church:

Billedet til højre er fra St Alban's Church ved Gefionspringvandet. Kirken blev bygget som en følge af at den daværende Prins af Wales (senere Edward 7.) giftede sig med den danske prinsesse Alexandra, ligesom Sankt Alexander Nevskys Kirke blev bygget fordi hendes søster Dagmar få år senere i 1866 giftede sig med den russiske tronfølger Alexander.

Den er en del af Den anglikanske Kirke som i forbindelse med Reformationen skilte sig ud fra Den katolske Kirke i England i lighed med at Den evangelisk-lutherske Kirke skilte sig ud fra Den katolske Kirke i Danmark ved Reformationen i 1536.Svenska Gustavskyrkan

Efter afslutningen af Kirkevandringen i Svenska Gustafskyrkan serveres der kaffe og traditionelle svenske kanelbullar. Svenska Gustafskyrkan er en sømands- og udlandsmenighed under Den svenske Kirke, der ligesom Den danske Folkekirke er luthersk.